Kadhal Rojave Rhythm Chord Improv

Rhythm guitar chords and singing of Kadhal Rojave

Chiku Buku Rhythm Chord Improv

Rhythm guitar chords and singing of Chiku Buku

Ondra Rendra Rhythm Chord Improv

Rhythm guitar chords and singing of Ondra Rendra

Aayiram Knnumai Rhythm Chord Improv

Rhythm guitar chords and singing of Aayiram Kannumai