Malahari Geetam Chords - KundagowraCm        Fm      Bbm   C#        Cm     G

D      P  | M     G R S  || R     M | P  D  M P ||

Kun da | Gou -  -  ra || Gou  -  | Ri -  va ra ||

 

C#        Bbm   Cm  Ab          Fm      Bbm

D     R  | R S  D  P  || D   P | M   G   R  S  ||

Man di |  - ra  -  ya  || ma - | na ma ku ta ||

 

C        Bbm   C#    Ab        Fm     Bbm

S   -  |  R  -    R  - || D   P  | M   G R  S  ||

Man |  da -   ra -  || ku su | ma - ka ra ||

 

C         Fm      C#    Bbm    Am     C

S    R  | M   -   G  R || S R | G  R   S  - ||

Ma ka | ran - dam  || va - | si thu va - ||

 

G          Fm     Bbm  C#       Cm     G

D     P   | M G R S   || R   M | P  D  M  P  ||

He ma | ku -  -  ta   || sim - | ha - sa  na||

 

C#     Bbm   Cm     G          Fm      C

D  R | R   S  D  P    ||  D  P |  M  G  R  S ||

Vi ru | pa ra - ksha|| ka ru | na  -  ka ra ||

(Man)

 

C              Fm       Bbm  C#       Cm      G

D        P   |  M  G  R  S   || R   M | P   D  M  P ||

Chan da | ma -   -  ma || man  | da -   gi  ni ||

 

C#         Bbm Cm   G7       Bbm     C

D       R | R S D  P  || D  P  | M   G   R   S ||

Man  di | ra -  a ya  || ma - | na ma ku ta ||

(Man)