Cm        Fm      Bbm   C#        Cm     G

D      P  | M     G R S  || R     M | P  D  M P ||

Kun da | Gou –  –  ra || Gou  –  | Ri –  va ra ||

 

C#        Bbm   Cm  Ab          Fm      Bbm

D     R  | R S  D  P  || D   P | M   G   R  S  ||

Man di |  – ra  –  ya  || ma – | na ma ku ta ||

 

C        Bbm   C#    Ab        Fm     Bbm

S   –  |  R  –    R  – || D   P  | M   G R  S  ||

Man |  da –   ra –  || ku su | ma – ka ra ||

 

C         Fm      C#    Bbm    Am     C

S    R  | M   –   G  R || S R | G  R   S  – ||

Ma ka | ran – dam  || va – | si thu va – ||

 

G          Fm     Bbm  C#       Cm     G

D     P   | M G R S   || R   M | P  D  M  P  ||

He ma | ku –  –  ta   || sim – | ha – sa  na||

 

C#     Bbm   Cm     G          Fm      C

D  R | R   S  D  P    ||  D  P |  M  G  R  S ||

Vi ru | pa ra – ksha|| ka ru | na  –  ka ra ||

(Man)

 

C              Fm       Bbm  C#       Cm      G

D        P   |  M  G  R  S   || R   M | P   D  M  P ||

Chan da | ma –   –  ma || man  | da –   gi  ni ||

 

C#         Bbm Cm   G7       Bbm     C

D       R | R S D  P  || D  P  | M   G   R   S ||

Man  di | ra –  a ya  || ma – | na ma ku ta ||

(Man)